3 Madde ile Neden Henüz Boğada Değiliz (Ne zaman Gelir?)

Medium’a üye olarak yüz binlerce eğitici yazıyı sınırsız görebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz yoksa yazıyı buradan da okuyabilirsiniz.

Boğa Nedir?

Finans piyasasın boğanın teknik tanımı oldukça basittir: Dip seviyeden en az %20 artış.

--

--

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so