Tarihi günlerden geçtiğimizi gösteren 3 grafik (Ne yapmalıyız?)

Medium’a üye olarak yüz binlerce eğitici yazıyı sınırsız görebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz yoksa yazıyı buradan da okuyabilirsiniz.

1. Faizlerinin son bir senedeki değişimi

--

--

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so