The Details | 16 Mart 2023

Medium’a üye olarak yüz binlerce eğitici yazıyı sınırsız görebilirsiniz.

📌 15:30 — İşsizlik Başvuruları

Bu hafta da beklenti yüksek. İşsizliğin artması Fed’in politikalarının beklenen bir etkisi. Fed işsizliği %4 civarlarına çekmek istiyor ki enflasyonu baskılayabilsin.

Beklenendne yüksek gelmesi piyasaları olumlu etkiler.

--

--

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so